سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قادر غنی زاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
محمد تقی قانعیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم ش

چکیده:

فسفر یکی از مهمترین عناصر مغذی است که باعث تشدید رشد گیاهان آبزی، میکرو ارگانیسم های فتوسنتز کننده نظیر سیانوباکتر های سمی و بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی محیط های آبی می شود. به همین دلیل حذف این عنصر مغذی جهت پیشگیری از وقوع چنین پدیده هایی به وی ژه در نزدیکی مناطق شهری یک ضرورت مطلق است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نسبت بار آلی به فسفر ( COD/P) و درجه حرارت بر روی حذف فسفر از فاضلاب شهری انجام گرفت مطالعه به صورت آزمایشگاهی و به مدت ۳ ماه بر روی فاضلاب خام ورودی به یکی از تصفیه خانه های تهران انجام گرفت. حجم راکتور ناپیوسته متوالی ۱۸ لیتر از جنس شیشه صاف با ضخامت ۶ میلی متر بود. جهت ایجاد اختلاط در مرحله بیهوازی از یک همزن با دور ۳۰ دور در دقیقه استفاده گردید و تامین هوای مورد نیاز راکتور در مرحله واکنش / هوازی توسط سیستم هوادهی تصفیه خانه تحت شرایط کنترل شده و با دبی ۱۷/۵ لیتر در دقیقه و با استفاده از سنگ هوا به صورت دیفیوزری انجام شد طول زمان ماند مرحله بیهوازی ۲ ساعت، مرحله هوازی ۴ساعت و زمان ماند ته نشینی ۲ ساعت در نظر گرفته شد.مقدار F/M و زمان ماند سلولی به ترتیب در محدوده kg/day 0/15 و ۸ day محاسبه و در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که راندمان حذف فسفر و تغییرات درجه حرارت از الگوی معینی تبعیت نمی کند. همچنین یافته ها نشان داد که با افزایش نسبت بار آلی به فسفر( COD/P) راندمان حذف فسفر افزایش می یابد به طوریکه با افزایش این نسبت از ۳۱/۴ به ۴۷ راندمان حذف فسفر از ۵۶ در صد به ۷۱ در صد افزایش یافته وغلظت فسفر خروجی از راکتور نیز از ۲/۴ میلی گرم بر لیتر به ۰/۶ میلی گرم در لیتر کاهش یافت.