سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خزیمه نژاد – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

بطور کلی لحظه ای را که ذرات خاک شروع به حرکت می کنند. اصطلاحاً آستانه حرکت می نامند در زمینه بررسی شرایط آستانه حرکت و فرسایش رسوبات چه در شیب های معمولی و یکنواخت و چه در شیب های تند مطالعات زیادی انجام شده است که پایه و اساس این مطالعات کاملاً با همدیگر متفاوت است ولی تاکنون تحقیقی در زمینه تاثیر شیب کانال یا آبراهه بر روی شروع حرکت و فرسایش مصالح بستر انجام نشده است دراین تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی و تجزیه و تحلیل آنالیز آبعادی شرایط شروع حرکت ذره رسوب بررسی گردید. در اینتحقیق ۱۲ نمونه رسوب غیر چسبنده با آبعاد و چگالیهای مختلف در سه شیب ۵،۰،۱/۵درصد مورد آزمایش قرار گرفتند و یک گراف استخراج شده و همچنین نتایج این تحقیق با دیاگرام شیلدز مقایسه گردید.