سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
علی گرجی کرسامی – کارشناس ارشدجامعه شناسی پیام نورتهران و محقق وپژوهشگرعلوم اجتماعی
سیده اعظم اسدی راد – دانشجوی کارشناسی مدیریت دانشگاه غیرانتفاعی راهیان نورساری

چکیده:
پژوهش باهدف مطالعه بررسی تاثیرسرمایه فکری بر عملکرد شهرداری ساری انجام پذیرفت.روش تحقیق توصیفی ازنوع زمینه یابی واز نظرهدف کاربردی می باشد.جامعه آماری را ۴٩٢ نفرازکارکنان شهرداری ساری تشکیل داده اند. ٢١۶ نفربراساس جدول نمونه گیری استاندارد کرجسی مورگان(۱۹۷۰) به عنوان نمونه انتخاب شده اند.از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.برای گرد آوری اطلاعات ازروش های کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده شده است. ابزار مورد نظر درتحقیق حاضر پرسشنامه استانداردسرمایه فکری بونیتس بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات از روایی لازم برخوردار است، آلفای کرانباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری برابربا ۸۷/۰ محاسبه شده است.به منظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا ازآزمون K-S (آزمون نرمالیته) و سپس از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است.لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار آماری ١٨ SPSS استفاده شده است.که نتایج تحقیق نشان داد سرمایه های انسانی،ساختاری وارتباطی ودر نهایت سرمایه فکری بر عملکرد شهرداری ساری تاثیر مثبت دارند