سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهسا افروغ – دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز
ام البنین رهگذر – دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین نجف زاده – استادیار بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز
بابک محمدیان – استادیار بخشپاتولوژی دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خارخاسک Tribulus terrestris بطور سنتی اثرات ادرار آوری و جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه استفاده می شود . اثرات خارخاسک در کاهش قند خون، ا یجاد اتساع عروقی و ضد فشار خون ، ایجاد بی دردی، اثرات ضد زخم معده و اثر ضد قارچی بررسی شده است . در مطالعه حاضر اثر ا ین گیاه بر روی پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه ناشی ا ز اگزالات سدیم در رت ارزیابی شد . عصاره هیدروالکلی با روش ماسیراسیون از خارخاسک تهیه شد . مطالعه در ۳ گروه از رت ها به شرح زیر انجام گردید : اگسالات سدیم با دوز ۱۰ mg/kg به صورت داخل صفاقی در گروه های اول و دوم به مدت ۲۸ روز تزریق شد . همزمان عصاره خارخاسک در گروه دوم با دوز ۲۰ mg/kg به صورت داخل صفاقی به مدت ۲۸ روز تجویز شد . گروه سوم سرم فیزیولوژی دریافت کرد . پس از ۲۸ روز رت ها کشته شده و از کلیه ها ی آنها مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه شد . میزان و شدت ضایعات در گروه دریافت کننده عصاره خارخاسک نسبت به گروه در یافت کننده اگسالات سدیم به تنها یی بطور معنی داری کاهش یافت . با توجه به تحقیق انجام شده عصاره خارخاسک می تواند در مدل سنگ کلیه ناشی از اگسالات سدیم بعنوان ضد سنگ کلیه مطرح باشد .