سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی امیری – دستیارآمورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده:

فرایندتصمیم گیری همان چیزی است که درکانون توجه هرفروشنده سازمانی است و توجه بیشترو بهتربه زوایاوابعاداین فرایندموفقیت قطعی ترفروشنده رادرامربازاریابی و فروش محصولات خودبه ارمغان خواهدآورد.دراین تحقیق هدف عمده یعنی تاثیرگذاری عوامل محیطی غیرقابل کنترل و عناصرآمیخته بازاریابی برفرایندتصمیم گیری مورد توچه قرارگرفت این تحقیق به لحاظ هدف کاربری و ازنظرماهیت و روش توصیفی پیمایشی بوده وبااستفاده ازروش کتابخانه ای جهت بررسی پیشینه وادبیات نظری موضوع تحقیق و ازروش میدانی جهت جمع آوری داده ها مور د نیازاستفاده گردید.ازنتایج این تحقیق آن بوده است که محقق توانست رابطه های معنی داری قابل قبولی را بین شرایط پرداخت ارزش کالاوشرایط تحویل کالاونیزشرایط پرداخت ارزش کالاوشخصیت سازمانی شرکت تولیدکننده فولادبه دست آورد همچنین ازنتایج جانبی این تحقیق آن بودکه عامل محیطی غیرقابل کنترل و آمیخته بازاریابی دارای همبستگی معنی دارقابل قبول بودندوبا توجه به مباحث و ادبیات نظری تحقیق مبنی برتاثیرمستقیم عامل محیطی غیرقابل کنترل برآمیخته بازاریابی محقق مدل بهبودیافته خرید سازمانی کاتلروآرمسترانگ رادرحوزه صادرات محصولات فولادی پیشنهادداده است .