سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید خیاط – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد سیروس پاکباز – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرماسه برمقاومت محصوری وغیرمحصوری نمونه های متراکم شده بنتونیت و بنتونیت- ماسه است.نمونه های بنتونیت با۱۰و۳۰و۵۰و۷۰و۸۰درصدوزنی ماسه دررطوبت بهینه متراکم وسپس مقاومت غیرمحصوری آنها اندازه گیری شد.نتایج بیانگر آنست که مقاومت غیرمحصوری مخلوط هاباافزایش درصدماسه تا %۵۰ افزایش وپس ازآن کاهش یافت. امانتایج آزمایشات محصوری حاکی ازآن است که باافزایش درصد ماسه مقاومت برشی پیوسته روندی افزایشی را نشان می دهد.