سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده مهندسی – گروه عمران
جمال الدین نورزایی – دانشگاه شهید چمرا ن اهواز – دانشکدة مهندسی – گروه عمران
سیدعلیرضا هاشمی – دانشگاه شهید چمرا ن اهواز – دانشکدة مهندسی – گروه عمران

چکیده:

پاسخ دینامیکی سدهای بتونی قوسی به تحریک هارمونیک زمین از عوامل مختلفی منجمله اندرکش سد-مخزن و جذب امواج هیدرودینامیکی توسط ر سوبات کف مخزن تاثیر میپذیرد . در این مقاله سعی شده ا ست درک نسبتا عمیقی از تاثیر این عوامل جهت پیش بینی هر چه بهتر رفتار سدهای قوسی در هنگام زلزله ارائه گردد.محاسبات انجام شده با استفاده از روش عددی اجزاء محدود و براساس تابع پاسخ فرکانسی صورت گرفته است و در آن تاثیر اندرکنش سد -مخزن -پی و جذب امواج در کف مخزن بر پاسخ دینامیکی سد قوسی بررسی شده است .بر اساس نتایج حاصله می توان نتیجه گرفت که عوامل فوق دارا ی تاثیر قابل ملاحظه ا ی برپاسخ سدهای قوسی می باشد.