سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رزاق فامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-
محسن مسیحی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بررسی رفتار مخازن شکا فدار از دو جهت عمده حائز اهمیت م یباشد. ابتدا به دلیل قرار گرفتن بخش اعظمی از سیالات هیدروکربنی دنیا در این نوع از مخازن و دیگر اینکه این نوع از مخازن به دلیل دارا بودن دو نوع محیط متخلخل کاملاً متفاوت (ماتری سها و شکافها)، رفتارهای متفاوت و گاهاً غیر قابل پی شبینی را نسبت به مخازن معمولی نشان م یدهند. لذا به دلیل ساختار پیچیده این نوع از مخازن فرآیند بازیافت نفت از آنها حاصل از عملکرد چند نوع مکانیسم تولید متفاوت مانند ریزش ثقلی، آشام، نفوذ، جابجایی گرانرو و … م یباشد. دو نیروی عمده دخیل بر این مکانیس مها نیروهای ثقل و موئینگی م یباشند. با توجه به ویژگیهای خاص دو محیط مجزای ماتریس و شکاف در مخازن شکافدار، نحوه رفتار دو نیروی مذکور در این دو محیط کاملاً متفاوت بوده و این تمایز منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن یک محیط توسط محیط دیگر م یشود. میزان این نیروها در ماتریس قابل انداز هگیری م یباشد و این در حالیست که ماهیت آنها در شکاف در هال های از ابهام قرار دارد. وجود یا عدم وجود فشار موئینگی در شکافها از جمله موارد بحث برانگیز در مطالعه مخازن شکافدار م یباشد. در این مقاله با استفاده از نر مافزارEclipse با فرمولاسیون نفت سیاه و مدل تخلخل دوگانه، مخزن شکافدار مورد مطالعه مدلسازی شده و با اعمال سناریوهای متفاوت پیوستگی موئینگی, به بررسی نحوه عملکرد مخزن شامل مکانیسمهای تولید متفاوت عل یالخصوص ریزش ثقلی و آشام آب در دو حالت تخلیه طبیعی مخزن و تخلیه مخزن طی فرآیند تزریق غیر امتزاجی گاز پرداخته شده است. هیبش جیاتن ینحنم سازی با اعمال های فشار موئینگی نشان م یدهند که میزان تأثیر این پارامتر بر عملکرد مخزن علاوه بر خصوصیات فیزیکی شکا فها و سیالات، وابسته به میزان فشار موئینگی در ماتری سها و اندازه ارتفاع بلو کهای ماتریس نیز م یباشد