سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی حسامی نقشبندی – شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر

چکیده:

دراین مقاله مکانیزم سه روش کنترلی برای کنترل کننده یکپارچه توان یعنی کنترل ولتاژ هم فاز کنترل ولتاژ قائم و جبران سازی موازی کنترل شده دربهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت بررسی میگردد و به کمک معیارسطوح برابر بطور بسیارملموس و بصری تاثیر هریک از این روشها درافزایش حاشیه پایداری گذرا نشان داده می شود همچنین میزان استفاده از ولت آمپرمجاز مبدلها بوسیله هریک از سه روش مورد بررسی قرارمیگیرد مطالعه براساس یک سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایت SMIB است که درآن UPFC درابتدای خط قرار داده می شود دراین راستا پتانسیل و قابلیت هرسه روش کنترلی درافزایش پایداری گذرا براساس نتایج شبیه سازی حوزهزمانی شناخته می شود و کاهش قابل توجهی را که درنوسان گذرای سیستم تحت هریک ا زحالتهای کنترلی با استفاده از یک فیدبک ساده از انحراف زاویه رتور بدست می آید میتوان مشاهده کرد نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش کنترل ولتاژ قائم جدا از اینکه درکاهش دادن نوسان گذرا از دو روش دیگر موثرتر است اساسا موجب جاری شدن مقدار توان حقیقی کمتری از مبدل تحریک می گردد و این مساله باعث می شود که ظرفیت ولت آمپر بزرگتری درمبدل تحریک آزاد باقی بماند تا بتوان از آن درجبران سازی موازی مستقل استفاده کرد.