سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا بی همتا – عضوهیئت علمی دانشگاه تهران
بهزاد نیلفروشان – دانشجوی کارشناسی ارشد
کیارش رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
کادمیوم یکی ازالوده کننده های محیطی گسترده است که درگیاهان باعث ایجادتنش اکسیداتیومیشود به منظوربررسی تاثیرکودهای بیولوژیک برمیزان فعالیت انزیم های سوپراکسید دیسموتاز کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت تنش کادمیم ازمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ازاداسلامی واحدکرج انجام گرفت دراین ازمایش ۶ژنوتیپ لوبیا درشرایط گلخانه ای درخاک حاوی کلرید کادمیم دارای غلظت های صفرشاهد ۴۵mg/kg و ۹۰mg/kg درتیمارهای مصرف کودهای بیولوژیک شامل مخلوطی ازازتوباکتر سودوموناس و آزوسپیریلیوم و عدم مصرف شد کردند نتایج حاصل ازتجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی و متقابل فاکتورهای ازمایش برصفات مذکور معنی دارمی باشد P<0.01 .) باافزایش غلظت کادمیم درخاک میزان فعالیت این انزیم ها بطور معنی داری افزایش یافت که بیشترین میزان فعالیت انزیم ها درغلظت ۹۰mg/kgم شاهده شد درتیمارکاربرد کودهای بیولوژیک ژنوتیپ G-11867 بیشترین فعالیت انزیم سوپراکسید دیسموتاز و ژنوتیپ اخیر بیشترین فعالیت انزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز رادربالاترین سطح کادمیم mg/kg 90 دارا بودند درمجموع نتایج نشان دادتحت تنش کادمیم کاربرد کودهای بیولوژیک سبب کاهش فعالیت انزیم های انتی اکسیدانت مورد مطالعه درمقایسه با تیمارعدم مصرف شد