سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباسعلی حاج کریمی – استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
فرج اله رحیمی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر اقدامات منابع انسانی برعملکردسازمانی و با لحاظ نمودن سرمایه فکری به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در میان نمونه ای متشکل از ۱۵۴ نفر از کارکنان رده تخصصی بانک ملت توزیع گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد از بین اقدامات منابع انسانی یعنی توانمندسازی، توسعه شایستگی، عدالت رویه ای و تسهیم اطلاعات نیز عدالت رویه ای بیشترین تاثیر را برعملکرد سازمانی r=0.75 نشان داد همچنین اقدامات منابع انسانی طبق مدل تحلیل مسیر می تواند از طریق سرمایه فکری برعملکرد سازمانی تاثیر گذارد در پایان جهت بهبودعملکرد سازمانی از طریق تقویت اقدامات منابع انسانی و سرمایه فکری پیشنهاداتی برای مدیران منابع انسانی ارائه گردید.