سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین آذرنیوند – استادیارداشکده منابع طبیعی تهران
احمد مداحی – مربی آموزشی اداره منابع طبیعی سیرجان
مهدیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور روشن شدن تاث یر احداث گوراب به عنوان عملیات مکان یکی اصلاح مرتع بر رو ی عناصر مغذی N/P/K و ماده آلی تحقیق حاضر در مراتع دیوکن و بید صبا شهرستان سیرجان انجام گرفت .پس از بازدید صحرا یی دو سایت اجرا ی عملیات و عدم اجرا ی عملیات انتخاب گرد ید. نمونه گیریخاک در هر سا یت به صورت تصادف ی –سیستماتیک و از دو افق ۳۰-۰ سانتیمتر و ۶۰-۳۰سانتیمتر انجام شد . تجزیه و تحلیل در قالب طرح کاملاتصادفی انجام گرفت مقا یسه خصوصیات خاک بین دو سایت احداث گوراب و شاهد از آزمونt با استفاده از نرم افزارMinitabانجام شد.نتایج آزمونt نشان م ی دهد که ن یتروژن ،پتاسیم ،فسفرو ماده آلی در سطح ۵درصد در افق ۳۰-۰ ۰سانتی متر تفاوت معنی دار با سایت شاهد داشته است و در عمق ۶۰-۳۰ سانتی متر در میزان نیتروژن و ماده آلی تفاوت معنی دار در سطح ۵ درصد یبن دو سا یت وجود دارد ولی در میزان پتاسیم و فسفر در عمق ۶۰-۳۰سانتی متر تفاوت معنی دار دیده نشد.این تحقیق نشان داد که احداث گوراب باعث افزایش نیتروژن ،پتاسیم ،فسفرو ماده آلی خاک می گردد.