سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب , دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب , دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید فرهاد موسوی – استاد گروه آب , دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد فیضی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

رشد گیاه تابعی از شوری و پتانسیل ماتریک خاک است . پتانسیل ماتریک خاک از طریق آبیاری و شوری به وسیلة شستشوی خاک کنترل میشود . آبشویی یا شستشوی خاک در مناطقی که با مشکل شوری یا قلیائیت روبرو هستند , اهمیت زیادی دارد . در این مناطق , تبخیر باعث حرکت نمک به طرف سطح خاک میشود و با عمل آبشویی , یعنی دادن مقداری آب آبیاری اضافی به زمین , جهت حرکت آب به سمت پایین شده و مقداری از نمکهای خاک همراه با آب از دسترس ریشهها خارج میشوند . در این مطالعه اثر آبشویی بر عملکرد گندم و برخی خصوصیات شیمیایی خاک بررسی شد . نتایج نشان داد در مناطق با مشکل شوری آب و خاک , آبشویی باعث افزایش راندمان محصول , کاهش رطوبت باقیمانده خاک , کاهش شوری خاک در عمقهای مختلف و تغییرات متفاوت در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در عمقهای مختلف شده است .