سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهرخ قرنجیک – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
عبدالمجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود سلوکی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
براتعلی سیاسر – گروه زارعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل

چکیده:

مناطق تاثیر پذیر از شوری در خاورمیانه رو به افزایش است اصلاح خاک و کنترل آب اگرچه قادر به تقلیل میزان و گسترش خاکهای شور است با این حال هزینه مهندسی و مدیریتی آن بالا است هزینه های فزاینده آب و انرژی تاکید بر نیاز و جستجو برای استراتژیهای جدید دارند که یکی از این استراتژیها اصلاح محصولاتی است که تحمل بیشتری به نمک دارند. بمنظور بررسی روابط علت و معلولی و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجزا و تعدادی از صفات بر عملکرد دانه جو و یافتن شاخصهایی بمنظور اعمال گزینش برای بهبود عملکرد در شرایط ابیاری با آب شور آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل واقع در زهک با استفاده از ۱۶۲ لاین جو بهمراه ۵ رقم شاهد در سال زراعی ۸۰-۷۹ در قالب یک طرح آگمنت اجرا گردید و برای ۲۰ صفت مورفولوژیک و فنولوژیک اندازه گیری به عمل آمد. همبستگی های ساده فنوتیپی ۱۶۲ لاین جو برای ۲۰ صفت کمی اندازه گیری شد. ا زنظر فنوتیپی همبستگی های مثبت و معنی دار عملکرد با عملکرد بیولوژیک بسیار قوی (r=0.78) با وزن ۱۰۰۰ دانه قوی (r=0.51) با طول میانگره (r=0.376) طول برگ پرچم (r=0.351) تعداد خوشه (r=0.338) تعداد دانه (r=0.309) و طول خروج خوشه از غلاف (r=0.221) ضعیف بود. با توجه به نتایج حاصل از مدل رگرسیون گام به گام و برمبنای پارامترهای مدل و سطح احتمال معنی دار صفات وزن ۱۰۰۰ دانه و تعداد دانه د رخوشه و تعداد خوشه در واحد سطح و طول برگ پرچم به ترتیب وارد مدل شدند و این صفات درحدود ۷۰ درصد ازتغییرات عملکرد را توجیه نمودند (R2=0.693)