سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کرامت اخوان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
صابر سیف امیری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
اصغر مهربان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
محمدرضا شیری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

این آزمایش به مدت دو سال و به منظور بررسی الگوی کاشت و روش های مختلف آبیاری و تاثیر آن در کارایی مصرف آب و عملکرد کلزا در سال ۱۳۸۰ در مزرعه مر کز تحقیقات کشاورزی مغان به مورد اجرا در آمد.طرح به صورت کرت خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .در این بررسی دو عامل،آرایش کاشت در دو سطح (دو ردیف و سه ردیف روی پشته ) و روش آبیاری در سه سطح (نواری – جویچه ای عمومی و جویچه ای یک در میان) در نظر گرفته شد . زمان آبیاری بر اساس نیاز گیاه و عرف منطقه انجام گردید و در هر دوره آبیاری میزان آب داده شده به هر کرت با استفاده از فلوم اندازه گیری گردید . در طی دوره رشد نیز یادداشت برداری های لازم از صفات زراعی و فنولوژیک رشد،انجام گرفت که می توان به صفات ذیل اشاره نمود : درصد سبز مزرعه ، زمان های شروع و پایان گل دهی، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی در هر بوته ، تعداد کپسول در بوته ، سطح برداشت و زمان برداشت و در نهایت عمل کرد دانه.پس از پایان آزمایش عمل کرد هر کرت به صورت جداگانه با حذف اثر حاشیه ای تعیین گردید و مقایسه میانگین ها نیز بر اساس روش دانکن انجام گرفت.نتایج حاصل نشان داد که اختلاف معنی دار از نظر عملکرد دانه در الگوی مختلف کاشت و شیوه ها ی مختلف آبیاری وجود دارد،بطوری که حداکثر عمل کرد دانه ۲۸۴۳/۳ کیلوگرم در هکتار) مربوط به آرایش دو ردیف روی پشته و حداقل عمل کرد دانه (۲۵۰۹/۵ کیلوگرم در هکتار) مربوط به روش کاشت سه ردیف روی پشته بود .همچنین تاثیر شیوه های مختلف آبیاری نیز بر عملکرد دانه،تاثیر الگوی کاشت در صفات ارتفاع بوته ، تعداد کپسول در هر بوته و عملکرد دانه معنی دار بود و تاثیر روش های مختلف آبیاری نیز بر صفات ارتفاع بوته ،تعداد شاخه های فرعی در بوته ،تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معنی دار بود.اثر متقابل روش های مختلف آبیاری و آرایش کاشت بر عمل کرد دانه در سطح احتمال ۱% معنی دار بود،بطوری که الگوی کاشت دو ردیف روی پشته × آبیاری نواری از بیشترین عملکرد دانه (۳۰۹۱/۷ در هکتار) و الگوی کاشت سه ردیف روی پشته × آبیاری جویچه ای یک در میان از حداقل عملکرد (۲۲۶۹ کیلوگرم در هکتار) برخوردار بوده است.