سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیده سلیمه رشیدایی آبندانسری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ازاداسلامی واحدسوادکوه سوادکوه ایران
جعفر محمدزاده میلانی – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی واحدسوادکوه گروه کشاورزی قائمشهر ایران
سیدسهیل معنوی امری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه ازاداسلامی واحدقائمشهر قائمشهر ایران

چکیده:
با توجه به اینکه گندم محصولی مهم و اساسی در بخش کشاورزی و غذای اصلی مردم جهان می باشد و با توجه به نقش اساسی آنزیم های آرد در تولید محصولات مختلف نانوایی بخصوص نان، شناخت کافی از فعالیت آنها می تواند ما را در تولید محصولات با کیفیت مناسب یاری کند. به منظور بررسی تاثیر آرد والسهای مختلف بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و فاکتورهای کیفی پروتئین این تحقیق درسال ۱۳۹۳ برای اولین بار در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روند تغییرات فعالیت آلفا آمیلازی از والس های مختلف، فعالیت این آنزیم بعد از ساعات مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که زمان نمونه برداری در میزان آنزیم آلفا آمیلازی، پروتئین و گلوتن آرد موثر بوده است همچنین مراحل مختلف تهیه آرد از والس های مختلف نیز بر میزان آلفا آمیلاز، گلوتن و میزان پروتئین موثر بوده است. تاثیر متقابل زمان نمونه برداری و مراحل مختلف تهیه آرد هم نشان از معنی دار بودن اختلاف تیمارها داشت. بیشترین میزان فعالیت آلفا آمیلاز از تیمار والس شماره یک و کمترین آن از آرد نهایی حاصل شد