سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اصغری – آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر ری – دبیرستان دانشمند
مسعود صدرالاشرافی – دانشگاه شهید رجایی
محمدحسین نیکونژاد – دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اجرای آزمایشگاه مجازی محیط مجازی ادیسون و روش تدریس معمول برسه متغیر دانش، توانش و نگرش فراگیران بوده است نمونه پژوهش از بین دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک مدارس منطقه ۱۶ انتخاب شدند و موضوع درسی الکتریسیته در نظر گرفته شد جامعه آماری این تحقیق عبارت است از دانش آموزان رشته ریاضی در نیمسال تحصیلی ۸۸-۸۷ که براساس آمار تعداد ۴۲۶ نفر بوده و به دلیل محدودیتهای پژوهشی از نمونه در دسترس که شامل ۱۵۰ نفر به صورت ۶ دسته تقریبی ۲۵ نفری در دو گروه آزمایش و گواه بود در اجرای طرح استفاده شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از آزمون یادگیری و نگرش که در دو نوبت به صورت پیش آزمون و پس آزمون برگزار گردید جهت تحلیل توصیفی داده ها از شاخصهای نظیر درصد فراوانی میانگین و همچنین از آزمون T جهت بررسی معناداری تفاوت گروهها در افزایش یادگیری مهارت و بهبود نگرش دانش آموزان و همچنین معناداری تفاوت نمره یادگیری و نگرش در پیش آزمون و پس ازمون استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین روش تدریس حاضر و معمول در افزایش نگرش تفاوت معناداری وجود دارد این شیوه تدریس در افزایش مهارت موثر بوده است بین نمره پیش و پس آزمون دانش آموزان معناداری نیست.