سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
غلامی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد تهران

چکیده:

از گذشته های بسیار دور آب زیرزمینی به عنوان منبع آب پاک و سالم مورد استفاده بشر بوده است . در دهه های اخیر رشد جمعیت وفعالیت های صنعتی واجتماعی علاوه بر ایجاد مسائل زیست محیطی دیگر، در آلوده سازی آب های زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته است . از جمله منابع آلوده ساز آبهای زیرزمینی می توان به فاضلابهای شهری و صنعتی اشاره کرد که یا مستقیماٌ وارد زمین شده یا پس از تخلیه در مخازن فاضلاب به زمین وارد می شوند . در این تحقیق برای بررسی تاثیر کیفیت آبهای سطحی در کیفیت آبهای زیرزمینی و آب چاههای موجود در سواحل خزر از آمار و آزمایشات کیفی آب در رابطه با مقادیر EC ، PH ، TDS ، کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات در طی ۴۰ سال اخیر استفاده شد و میزان تاثیر کیفیت آبهای سطحی ( که در اثر فعالیتهای بشر آلوده می شوند ) در میزان آلودگی آب زیرزمینی در منطقه از طریق آنالیز رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین تغییرات کیفیت آبهای سطحی و کیفیت آبهای زیرزمینی می باشد