سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر گروه دانش
علیرضا جهانگیریان – استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر گروه دانشکده

چکیده:

در سالهای اخیر و با افزایش فزاینده ترافیک هوایی، میزان آلایندگی ناشی از این بخش از حمل و نقل به شدت در حال افزایش است . این تحقیق با هدف بررسی میزان انتشار این آلاینده ها ناشی از کارکرد هواپیماها در هر سیکل نشست و برخاست و بررسی تاثیر جریانات جوی بر پخش و انتشار آنها در فرودگاه مهرآباد صورت گرفته است . در این تحقیق دو دسته آلاینده مورد بررسی قرار گرفته اند، دسته اول ذرات معلق با اندازه ۲/۵ میکرون و کوچکتر را شامل می شود و دسته دوم مشتمل بر آلایندهای CO2,N2O,NOX,CO و SO2 می باشد . میزان انتشار دستة اول به کمک رابطة مرتبة اول انتشار یافته در سازمان فدرال هوایی ایالات متحده )FAA) و با استفاده ازضرائب دود ) )Smoke Number که از خصوصیات هر نوع موتور می باشد تقریب زده شده است و مقدار سایر آلاینده های دسته دوم به کمک داده های مربوط به کمیتة حفاظت هوایی محیط زیست )CAEP) بدست آورده شده است . به این ترتیب و با در نظر گرفتن آمار نشست و برخاست سالانة فرودگاه مهرآباد و نوع ناوگانی که در این فرودگاه نشست و برخاست می کنند تقریبی از میزان انتشار آلاینده ها در سطح منطقه، در هر دو دسته به طور جداگانه محاسبه می گردد . در انتها با در نظر گرفتن تقریبی از کل میزان سوختی که هواپیماها در یک روز عادی در این منطقه به مصرف می رسانند به مقایسه ای بین میزان معادل خودرویی که همین مقدار سوخت را در یک شبانه روز به مصرف می رسانند پرداخته شده است