سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد رهاننده – عضو هیئت علمی مرکز آموزش علمی کاربردی میرزاکوچک خان رشت

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیرگذاری آموزشی ایمنی با استفاده از کمک وسایل آموزشی در بحث تئوریک و آموزش نمایشی یا عملی به صورت انفرادی به هر یک از فراگیران جهت استحکان بخشی دوره بوده که آیا این نوع آموزش توامسته نیازمندیهای لامز را جهت پیشگیری از حوادث درمواقع اضطراری برطرف نماید.
جهت پی گیری تحقیق روی چهارگروه از فراگیران به تعداد ۱۸نفره، ۲۵ نفره، ۲۷ نفره و ۳۰نفره بمدت ۶ روز در یک دوره کوتاه مدت اموزش تئوریک ۳ رمزه و عملی نیز بمدت سه روز در زمینه آموزش با استفاده از کمک وسایل آموزشی مدرن در بحث تئوری و آموزش نمایشی و انفاردی روی تک تک افارد بکار گرفته شد و پس از اتمام دوره جهت بررسی تاثیر گذار یآموزش روی فراگیران و توانایی انان در بکارگیری از تجهیزات در پیشگیری از حوادث شغلی علاوه بر ارزیابی تئوریک و عملی از مبانی آموزشی، از انان درموضوعاتی مانند میزان ایجاد علاقه در فراگیران، میزان تفهیم مطالب ایمنی در فراگیران، سهولت بکارگیری آموزش در فراگیران و مدت زمان آموزشی ایمنی از طریقبرگه های ارزیابی و آزمون نمایشی انفرادی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که درصد میزان ایجاد علاقه ۹۳% درصد، میزان تفهیم مطالب ۸۷% درصد سهولت بکارگیری فرامین آموزشی ۹۲% درصد و مدت زمان فراگیری آموزشی ایمنی امداد و نجات ۹۰% درصد و ارزیابی آمادگی فراگیران از مباحث تئوریک و عملی جهت مقابله با حوادث ۱۰۰% بوده است. همچنین نتایج این بررسی نشان داد این فراگیران دانش و صلاحیت مورد نیاز را کسب و نکات ایمنی امداد و نجات را در طول مدت آموزش بخوبی فرا گرفته و توانسته اند در مواقع اضطراری این آموزش را بکار گیرند.