سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شیر غلامی – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد یزد
حسین حلیمی – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد یزد
علی اعتمادیفر – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد یزد
محمد اسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد یزد

چکیده:

پارچه کنفی تحت تاثیر عملیات با انزیم سلولاز در غلظتهای ۲ ، ۶و ۱۰% وزنی ودماهای ۴۵ ، ۵۵ و ۶۵ درجه سانتی گراد و زمانهای ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ min با استفاده ا ز روش اماری تاگوچی قرار داده شد در ادامه با اب اکسیژنه عملیات سفید گری روی نمونه ها انجام شد و میزان روشنایی آنها با دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی اندازه گیری شد این نتیجه حاصل شد که انزیم سلولاز تاثیر مطلوب روی روشنایی کنف نسبت به نمونه سفید شده در شرایط یکسان ولی بدون انزیم داشته است و سپس بهینه ترین روش عملیات انزیم زدن معرفی گردید و درنهایت با این روش بهینه پارچه کنفی با انزیم سلولاز سفید گری شد استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی آن اندازه گیری و با نمونه خام مقایسه گردید.