سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داوود رودی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات ک
امیرخسرو دانایی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات ک
احمدعلی محمدی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات ک
مجید خیاوی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات ک

چکیده:

به منظور مطالعه اثر زراعت کلزا بر گندم و بالعکس و همچنین بررسی اثر آیش در زراعت کلزا و گندم ، این آزمایش به مدت سه سال زراعی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ( ایستگاه بهبهان) ، زنجان و کرمانشاه(ایستگاه اسلام آباد) انجام شد. جهت اجرای آزمایش یک قطعه زمین به وسعت ۶ هزار متر مربع که از نظر حاصلخیزی و سایر مشخصات زمین ، یکنواختی مناسبی دارد و سال قبل از آن تحت کشت گندم بوده ، انتخاب گردید . زمین مزبور بعد از تهیه عملیات شخم مرسوم و ایجاد فاروهایی به عرض ۶۰ سانتی متر به سه قطعه مساوی ۲۰۰۰ متر مربع بطول ۱۰۰ و عرض ۲۰ متر مربع تقسیم گردید . در قطعه اول در سال اول کلزا ، در سال دوم نصف کلزا و نصف آیش و در سال سوم تماماً کلزا ، در قطعه دوم در سال اول کلزا ، در سال دوم گندم و در سال سوم کلزا و در قطعه سوم در سال اول گندم ، در سال دوم نصف گندم و نصف آیش و در سال سوم تماماً گندم کشت گردید. در پایان هر سال پس از رسیدگی محصول تعداد ۲۰ نمونه یک متر مربعی جداگانه ازهر یک ار قطعات برداشت شد و عملکرد داته محاسبه گردید. جهت کاهش اثر شیب زمین ناشی از تغییرات احتمالی حاصلخیزی خاک طول زمین به ۲۰ بلوک به فاصله ۵ متری تقسیم شد و در طول هر ۵ مترمربع از هریک از قطعات مورد نظر یک نمونه یک متر مربعی برداشت شد و مقایسه میانگین عملکرد در تناوب های مورد نظر با کمک آزمونt جفت شده انجام گرفت نتایج حاصل ازمقایسه عملکرددانه تناوب های مختلف نشان داد که عملکرددانه گندم در تناوب گندم – کلزا – گندم در مقایسه با زراعت تک کشتی گندم-گندم-گندم در بهبهان ۲۱/۴ درصد در زنجان ۴۱/۱ درصد ودر اسلام آباد کرمانشاه ۱۵/۳ درصد افزایش یافت که از نظر آماری کاملا معنی دار است اثر آیش برعملکرد گندم در بهبهان ۱۲/۴ درصد در زنجان ۱۱/۱ درصد و در اسلام آباد کرمانشاه ۱۸/۳ درصد بودکه تنها در بهبهان و اسلام اباد از نظر آماری کاملا معنی دار بود و در زنجان معنی دارنبود . اثر آیش در عملکرد کلزا در بهبهان ۱۵/۶ درصددر زنجان ۴/۸ درصد ودر اسلام آباد ۲۹ درصد بودکه از نظر آماری در بهبهان و اسلام آباد کاملا معنی دار و در زنجان معنی دارنبود.عملکرد کلزا در تناوب کلزا – گندم – کلزا در مقایسه با زراعت تک کشتی کلزا در بهبهان ۲۸/۴ درصد در زنجان ۳۳/۹ درصد و در اسلام آباد ۳۸/۴ درصدافزایش یافت که در کاملا معنی دار است.همچنین عملکرد کلزا در تناوب کلزا – گندم – کلزا در مقایسه با تناوب کلزا – آیش – کلزا در بهبهان ۱۱ درصد، در زنجان ۲۷/۷ و در اسلام آبادی ۷/۳ درصد افزایش یافت که کاملا معنی دار بود.