سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میراحمد لشته نشایی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان
معصومه خدابخشی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان
مریم صابر دل ساده – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان
مینو نیک قلب پور – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان

چکیده:

نفوذ آب از زیر سازه های ی که بر روی خ اک های نفوذ پذیر بنا می شوند یکی از عوامل ایجاد ناپایـداری در زیـر سد می باشد . این ناپایداری ها عمدتاً به علت توسعه زیرف شار، فرسایش تدریجی درونی مصـالح پـی و وقـوع پدیده جوشش رخ می دهد . لذا محاسبه فشار وارده به سطح تماس سازه و نیز گرادیان هیدرولیکی خروجی در پایین دست اینگونه سازه ها ضروری است .
در مقاله حاضر با ارائه یک مدل ریاضی تاثیر تعداد، موقعیت و طول پرده هـای آب بنـد و زه کـش هـا بـر روی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در نقاط کلیدی پی زیر سدهای انحرافی بررسی و پایداری کلی سد مورد ارزیابی قرار گرفته است . با ت وجه به نتایج بدست آمده از مدل ریاضی که بر اسـاس روش المـان هـای مـرزی تدوین شده است ، پیشنهاداتی جهت طرح بهینه پی سدهای انحرافی به نحوی که با حداقل رساندن هزینه بتن ریزی طرحی اقتصادی حاصل شود صورت گرفته است .