سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
مجید آزادی خواه سلیمی – کارشناس مسئول شرکت پارس خودرو
وحید آرویی – کارشناس شرکت پارس خودرو

چکیده:
با توجه به همکاری مشترک شرکت پارس خودرو با شرکت رنو نیسان در تولید تندر ۹۰ و کسب نتایج بسیارمطلوب کیفی ناشی از از اجرای سیستم خودکنترلی که از زیرساخت های مدیریت کیفیت جامع می باشد، شرکت پارسخودرو اهتمام به اجرای مدیریت کیفیت جامع و زیر شاخه اجرایی آن سیستم خود کنترلی در سالن بدنه سازی پراید۱۳۱ ورزید. با اجرای این روش، هر اپراتور مسئولیت کیفیت فرآیند اجرایی خود را بر عهده گرفت و فرآیند مرحله قبل رامورد بازبینی قرار داد، در نتیجه خودکنترلی جایگزین بازرسی صد در صد در محصولات نهایی شد و با به وجود آمدنایستگاههای کاری، تمامی فرآیندها تحت کنترل کامل قرار گرفت. در این روش با به وجود آمدن تیم های کاری مشترکبین واحد های مهندسی، کنترل کیفیت، نت ماشین آلات، فیکسچرسازی و حمل ونقل قطعات و … در سراسر زنجیرهتامین و بین مشتریان داخلی )سالن های تولیدی( در جهت رفع کامل ایرادات، عکس العمل سریع به وجود آمد. لذاتحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه، نتایج و تاثیر ناشی از اجرای خود کنترلی بر بهبود کیفیت ، کاهش ضایعات ، کاهشدوباره کاریها، و در نهایت رضایتمندی مشتری های بعدی از محصولات بدنه پراید ۱۳۱ انجام شده است. نتایج اینتحقیق نشان داد که بین خودکنترلی و بهبود کیفیت ، کاهش ضایعات ، کاهش دوباره کاریها، و رضایتمندی مشتری هایبعدی ارتباط قوی وجود دارد و کلیه فرضیه های پژوهشی مورد تایید قرار گرفتند.