سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید ضیاءالدین شفایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی غروی اصفهانی – کارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد کر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهر

چکیده:

چهار مارک ذغالی، گازی، گازی چرب، کک شو و کک شو چرب از معادن مختلف حوزه ذغالی البرز شرقی به کارخانه ذغالشویی، باردهی می شوند. این مارک ها از نظر خواص شستشوپذیری متفاوت بوده و از طرف دیگر هیچ کنترلی برای ورود این ذغال ها به کارخانه صورت نمی پذیرد و لذا فرآیند شستشو در کارخانه دچار افت شدید بازیابی می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر اختلاظ مارک های مختلف ذغالی با درصد وزنی متفاوت و همچنین تشخیص محدوده ابعادی ذغال ها برای بهبود کارایی سیستم جدایش ثقلی، ازمایش های غرق و شناورسازی برای ۶ دسته نمونه با اختلاط به صورت نسبت وزنی ۷۰% گازی ها با ۳۰% کک شوها، ۶۰% گازی ها با ۴۰ کک شوها و ۴۰% گازی ها با ۶۰% کک شوها برای دو محدوده دانه بندی بالای ۱و ۳ میلیمتر انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاط مارک ها با نسبت های وزنی مختلف در مقایسه با زمانی که هر یک از مارک ها به صورت جداگانه مورد شستشو قرار گیرند حتی در بهترین وضعیت نیز باعث کاهش بازدهی سیستم جدایش ثقلی شده اند. از طرفی برای محدوده ابعادی مختلف، در همه اختلاط مارک های مختلف زغال، ابعاد بالای ۳ میلیمتر نسبت به ۱ میلیمتر دارای وضعیت شستشوی بهتری بوده اند. آنالیز مواد نزدیگ به حد جدایش نیز مشخص کرد که جیگ ماشین نمی تواند دستگاه مناسبی برای جدایش ثقلی اختلاظ مار ک های مختلف ذغالی باشد و برای جدایش بهتر به دستگاه های موثرتری مانند مخروط ها نیاز خواهد بود. این در حالی است که تنها وسیله جدایش ثقلی در کارخانه ذغالشویی البرز شرقی جیگ ماشین می باشد. این امر نشان می دهد که فلوشیت کارخانه و تجهیزات مورد نیاز، به بازنگری احتیاج دارد.