سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس علیمحمدی – گروه GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پرویز ضیائیان – گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
علی شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برقراری تعادل بین اندازه پیکسلهای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک از دیرباز مورد توجه محققین سنجش از دور بوده است. ازجمله راهکارهای اقتصادی و امکان پذیر که در این زمینه مطرح شده است، ترکیب تصاویر پانکروماتیک و چندطیفی جهت استفاده بهینه از قابلیتهای هر دو نوع تصویر میباشد. تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای پانکروماتیک و چندطیفی و تاثیر آن بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده ، از مهمترین مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته و در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بدین نظور با تخریب تصاویر چند طیفی آیکنوس با اندازه پیکسل ۴ متری، تصاویری با اندازه های ۸و۱۲و۱۶و …و ۴۴متر تولید گردید. سپس این تصاویر با تصویر پانکروماتیک ۴ متری که از تخریب تصویر ۱ متری پانکروماتیک آیکنوس بدست آمده بود، با استفاده از روشهای ترکیب بر پایه تبدیل Brovey، تبدیل مولفه های اصلی، تبدیل موجک – مولفه های اصلی، با استفاده از دو روش بازنویسی نزدیک همسایه و میانیابی دو سویه با هم ترکیب شدند. تصاویر حاصله و تصاویر چندطیفی اصلی ۴ متری با اندازه پیکسل ۴ متر با استفاده از ضریب همبستگی با هم مقایسه گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دهنده آنستکه روشهای موجک و هیبرید آن نسبت به دو روش دیگر دارای نتایج بهتری در اختلاف اندازه های کوچکتر می باشند، در صورتیکه با افزایش اختلاف اندازه پیکسلها، تصاویر حاصل از روش ترکیب مولفه های اصلی بخصوص در روش بازنویسی نزدیکترین همسایه، نتایج بهتری دارند.