سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر فولادی مقدم – دانش آموخته کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد
بهزاد نیرومند – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

به دلیل خوا ص مناسب آلومینیوم و آلیاژهای آن، به دست آوردن قطعه های ریختگی بـا خـواص مکـانیکی مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته واکثر عملیات هایی که بـه ایـن منظـور انجـام مـی شـود بـرای اصـلاح ساختار و همگن و ریز کردن دانه ها می باشد . یکی از این روش ها جوانه زنی دینامیکی در مذاب است کـه از آن جمله می توان ریخته گری تحت ارتعاش یا ایجاد تلاطم و حرکت شدید مذاب در قالب را نـام بـرد . محققان بسیاری در مورد نقش ارتعاش و چگونگی تـاثیر آن بـر ریـز شـدن ســاختار، روش هـای مختلـف اعمال ارتـعاش و … پـژوهش نموده اند . در ایــن پـژوهش اثــر ارتعـاش بــر ســاختار ریختگـی آلیـاژAl- 5.5Siبا افزایش درصد جامد بررسی شد . دو گروه نمونه که هر گروه شامل ۵ نمونـه بـود، ریختـه گـریشــدند . در گــروه اول نمونــه هــا پــس از انجمــاد معمــولی و گــروه دوم پــس از انجمــاد تحــت ارتعــاش درصدهای جامد مشخص در آب کوئنچ شدند . مشاهده شد کـه انجمـاد سـریع و انجمـاد تحـت ارتعـاش باعث ریزشدن ساختار و اصلاح سازی سیلیسیم می شود، که تاثیر ارتعاش بر اصلاح سازی به مراتب بیشتر تــا است . همچنین اعمال ارتعاش پس از ۰۳ % انجماد تاثیری بر ساختار ندارد .