سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیامک جمشیدی – کارشناس پژوهشی مرکز ملی اقیانوس شناسی
پیمان آق تومان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این تحقیق تاثیر تغییر ارتفاع آزاد سازه بر بازتاب امواج از دیواره های ساحلی توده سنگی با استفاده از روش مدل فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات مدل فیزیکی در فلوم وج آزمایشگاه هیدرولیک دریا و ساحل مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی انجام شده است. امواج تابیده شده بر مدل مقطع دیوار ساحلی طراحی شده، نامنظم و دارای طیف انرژی موج JONSWAP است . مدل مقطع مورد آزمایش از مصالح سنگی اجرا شده است. شیب رو به دریای سازه در تمامی آزمایشات ثابت و برابر a=1/5 در نظر گرفته شده است. در هر آزمایش تعداد ۲۵۰ موج به مدل سازه تابانیده شد. روش محاسبه ضرایب بازتاب امواج از مدل سازه روش Mansard و با بهره گیری از سه دستگاه ارتفاع سنج وج در میانه فلوم بوده است. در مجموع تعداد ۵۰ آزمایش در این تحقیق انجا شده که نتایج آن در حین انجام آزمایش به صورت مشاهدات و اندازه گیری ها و هم در پایان به صورت خروجی کامپیوتری جمع آوری شده است و. در انتها به صورت نمودارهای طراحی ارائه شده است.