سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدیقه خدابنده شهرکی – مربی .- عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سیما بابایی – مربی .- عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

در دهه اخیر مو ضوع استرس و اثار آن در سازمان یکی از مبا حث اصلی مد یریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده اسـت و فشار عصبی در ساز مان همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد . توجه به محـیط هـای شـغلی و شـرایط کـار کارکنان امری است که موجب بالا بردن کفیت کار ، حفظ سلامت وبهداشت کارکنان وجهت بهره جویی بیـشتر وبهتـر از طـول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است . هدف از این مطالعه ،بررسی ارتبـاط اسـترس شـغلی و رضـایت شـغلی در بـین کارگران معادن زغالسنگ استان کرمان است .
روش کار : این پژوهش ، یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است . تعداد افراد مورد مطالعه در این پژوهش ٣٠٠نفر که از طریق نمـو
نه گیری ساده تصادفی از لیست کارگران در معادن مختلـــف انتخـاب و بـا پرسـ شنامه شـغلی اسـتاینمر و م یــزان اســتــ رسرضــایـــت شــغـــلی را از پرسـشـنامه مــنه سـ ـوتا ( MINNESOTA JOB SATISFACTION QUEST IONNAIR ) استفاده شد .
نتایج : نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی کار گـران ومیـزان تـنش شـغلی ارتبـاط معنـی دار ومعکوس وجود دارد ) ).P<0/0001 بین سن کارگران وتنش شغلی ارتباط معنی دار ومعکوس وجود داردو بـین تعـداد فـرزدان میزان تحصیلات ، ،نوع کار ومحل کاربا رضایت شغلی رابطه معکوس ومعنی دار وجـود دارد ) P<0/0001) ولـی بـین وضـعیت
ودوره آموزشی اصول ایمنی با رضایت شغلی ارتباط معنی دار وجود نداشت .
بحث ونتیجه گیری : استرس شغلی بر زندگی و کارکارگران تاثیر گذار است . بنابر این دست اندار کاران این گونه سیـستم ها باید عوامل مرتبط با رضایت مندی را یافته وجهت پیشرفت وارتقای سطح کارایی کارگران مورد توجه قرار دهند .