سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

منصوره شهریاری احمدی – کارشناس ارشد روان شناسی، عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

در سنین نوجوانی یک از بزرگ ترین نیازهای هر انسانی کسب هویت است و به همین منظور نوجوان به تعامل اجتماعی با گروه همسالان خود میپردازد.
معلولیت، بحرانی است که میتواند موجب اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، دشواری های روانی و نهایتا عدم دستیابی به هویت مستقل نوجوان معلول شود. به همین دلیل ضروری است که راهکارهای مناسبی در جهت تعدیل و کاهش صدمات روحی و روانی معلولین نوجوان و دستیابی به هویت مستقل در آنان اتخاذ گردند. بنابراین، ضروری است تا تدابیری برای ارتقای سطح بهداشت روانی نوجوانان معلول اندیشیده شود. حضور موثر در بین همسالان میتواند یکی از راهکارهای مورد نظر باشد. معمولا تعامل با همسالان نوجوان ضمن تفریحات جمعی، مثل گردش های علمی، حضور در اماکن ورزشی، فرهنگی، هنری و غیره امکان پذیر می باشد، در حالی که معمولا این گونه تفریحات برای حضور معلولین طراحی نشده اند.
هدف پژوهش حاضر این است که ضمن تاکید بر تاثیر تفریحات بر بلوغ اجتماعی معلولین اثر آن را بر بهداشت روانی این افراد نیز مورد مطالعه قرار دهد.
سوال های پژوهش عبارتند از :
۱) آیا بین میزان بلوغ اجتماعی معلولین نوجوانی که از امکانات تفریحی برخوردارندد با گروه محروم از تفریحات تفاوت وجود دارد؟
۲) آیا بین میزان بهداشت روانی این دو گروه تفاوت وجود دارد؟
به منظور بررسی فرضیه های پژوهشی با استفاده از روش علمی – مقایسه ای ابتدا از جامعه دانش آموزان معلول جسمی – حرکتی از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از پرسش نامه اطلاعاتی مربوط به استفاده از تفریحات دو گروه ۲۵ نفری از نوجوان ۱۵-۱۳ ساله معلول انتخاب شدند:
هر ۵۰ نفر با تست بهداشت روانی M.H.C و بلوغ اجتماعی رانو مورد بررسی قرار گرفتند. به مظنور تجزیه و تحلیل یافته ها، میانگین دو گروه در بلوغ اجتماعی و بهداشت روانی توسط آزمون T گروه های مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تفریحات سالم(حداقل هزینه یکبار و حداقل یک تفریح مثل سینما رفتن) می تواند در بلوغاجتماعی و بهداشت روانی معلولین تاثیر معنی داری داشته باشد. بنابراین ضروری است تا مسئولین در جهت برنامه ریزیهای مناسب برای حضور نوجوانان معلول در اماکن تفریحی، اقدامات جدی تر انجام دهند.