سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد تقی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
جبار فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مقدم – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از نیازهای مهم در تولید گیاهان دارویی ارزیابی سیستم های مختلف تغذیه گیاه است. با اجتناب از کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی و استفاده از کودهای آلی ضمن تامین نیاز غذایی و تولید ارگانیک این گیاهان، گامی در جهت کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد. دراین راستا آزمایش گلدانی بر پایه طرح بلوک های کاملا تصادفی با ۱۵ تیمار و در سه تکرار بر روی دو رقم اصلاح شده جرمانیا (دیپلوئید) و بودگلد (تتراپلوئید) بابونه آلمانی صورت پذیرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف کود گاوی و گوسفندی(۷۵،۲۵،۵۰ و ۱۰۰ گرم در هر گلدان)،کمپوست و ورمی کمپوست(۱۲،۲۵٫۵ و ۳۷٫۵ گرم در هر گلدان) بودند. درهر مرحله گلدهی کامل ارتفاع بوته قطر گل عملکرد گل تر و خشک اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که تاثیر تیمارها ب ارتفاع بوته عملکرد گل تر و خشک نسبت بع شاهد در رقم جرمانیا و بودگلد در سطح پنج درصد معنی دار بود ولی در مورد قطر گل تفاوت معنی داری در بین تیمارها نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد. در رقم جرمانیا بیشترین عملکرد گل تر و خشک (به ترتیب ۳۵٫۷۳ و ۶٫۸۱ گرم)در تیمار ۱۰۰ گرم کود گوسفندی کمترین و بیشترین ارتفاع بوته(۶۴٫۴۹ سانتی متر) در تیمار ۷۵ گرم کود گاوی مشاهده شد. در رقم بودگلد بیشترین عملکرد گل تر و خشک(به ترتیب ۴۰٫۸۵ و ۸٫۱۶ گرم) در تیمار ۷۵ گرم کود گوسفندی و بیشترین ارتفاع بوته(۶۸٫۵) در تیمار ۱۰۰ گرم کود گوسفندی مشاهده شد. در مقایسه بین دو رقم جرمانیا(دیپلوئید) و بودگلد(تتراپلوئید) برتری رقم بودگلد در فاکتئرهای رشد و میزان عملکرد مشاهده گردید. نتایج دهنده اثر مثبت استفاده از کودهای دامی و ارتقا اصلاح شده تتراپلوئید بابونه آلمانی در تولید گسترده این گیاه دارویی می باشد.