سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اعظم عباس نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده زراعت و علوم دامی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – اعضای هیات علمی دانشکده زراعت و علوم دامی دانشگاه تهران
رضا توکل افشاری – اعضای هیات علمی دانشکده زراعت و علوم دامی دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – اعضای هیات علمی دانشکده زراعت و علوم دامی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی بذور نخود و عدس زراعی ، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در محیط آزمایشگاه گروه زراعت دانشگاه تهران انجام شد . تیمار های آزمایش شامل نوع محلول اسموپرایم، پلی اتیلن گلیکول (PEG) و نیترات پتاسیم (KNO3) و ژنوتیپ های نخود (ارقام جم و کوروش) و عدس (ارقام زیبا و مردم ) بود. پارامترهای اندازه گیری شده عبارت بودند از : درصد ، سرعت و شاخص جوانه زنی وزنی . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که صفات مورد بررسی تحت تاثیر نوع پرایم و ژنوتیپ قرار گرفتند . محلول پلی اتیلن گلیکول نسبت به نیترات پتاسیم بر روی مولفه هایجوانه زنی اثر بیشتری داشت و در سطح ۵% معنی دار بود . پرایم با محلول KNO3 باعث کاهش مولفه های درصد ، سرعت و شاخص جوانه زنی در هردو محصول نخود و عدس شد . در بین ارقام نخود ، کوروش نسبت به جم بر روی صفات مورد بررسی د ر سطح ۵% تأتیر معنی داری داشتند . اما بین دو رقم عدس در سطح ۵% تفاوت معنی داری مشاهده نشد.