سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن محمدنوربخشلنگرودی – معاونت مالی و پشتیبانی برق منطقه ای استان گیلان و عضو هیئت علمی نیمه
علی بهمنی – کارشناس بودجه برق منطقه ای گیلان و کارشناس ارشد مالی
بهنام شادی دیزجی – مدرس دانشگاه پیام نور-و آزاد اسلامی واحد عجب شیر-بازرگانی – بازاریابی

چکیده:

هدف ما در این مقاله بررسی تاثیر اشتغال بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان می باشد که از مدل والتون در این راستا بهره خواهیم گرفت. جامعه آماری این تحقیق ۱۷۰ نفر از کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان می باشد که در دو بخش شغلی ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ مشغول به کار هستند.داده های این تحقیق پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارspss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۸۹% برآورد گردید.در بخش آمار توصیفی با استفاده از میانگین و واریانس و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمونt-testدو طرفه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . بر پایه نتایج حاصل از تحقیق، تفاوت معناداری میان تمام فرضیات بجز فرضیه رابطه دو بخش شغلی با ظرفیت های نیروی انسانی وجود دارد.