سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه تهران
محمود موسوی مشهدی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
مصطفی محمدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید

چکیده:

اساس فرایند هیدروفرمینگ ، استفاده از فشار داخلی سیال برای تبدیل لوله ها به قطعات با سطح مقطع های متنوع در راستای محوری می باشد یکی از پارامترهای اساسی در فرایند هیدروفرمینگ، پارامتر اصطکاک است که برتوزیع ضخامت در پروفیل قطعه تاثیر دارد با توجه به عدم یکنواخت بودن ضخامت در سطح مقطع پروفیل قطعه نهایی، حداقل ضخامت ایجاد شده نباید از حد معینی کمتر باشد. استفاده از شبیه سازی کامپیوتری، امکان بررسی تاثیرات اصطکاک بر ضخامت قطعه محصول را فراهم کرده است فرایند شبیه سازی بر روی دونوع سطح مقطع اولیه متفاوت و با استفاده از نرم افزار Abaqus استفاده شده است و در نهایت با اندازه گیری ضخامت در پروفیل سطح مقطعه قطعه شکل یافته، نحوه تاثیر اصطکاک براین پارامتر مشخص شده است بدین ترتیب نحوه ی تعیین اصطکاک برای تولید قطعه نهایی با ضخامت یکنواخت مشخص شده است.