سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایدا حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید امیدوار – هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدهادی طبائیان – هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدمهدی هادوی – هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق خوردگی اتمسفری آلیاژ پالادیم-مس- نقره با ترکیب ۹۲/۵%Ag) و ۵%Pd و ۲/۵% Cu درچهار محیط گازی حاوی H2S و SO2 ،NO2 ،CO2 دو دمای ۲۵ و ۵۰ درجه سانتی گراد و چهار رطوبت نسبی ۴۰% و ۶۰% و ۸۰ % و ۱۰۰% در زمانهای ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ و ۴۰۰ ساعت مورد بررسی قرارگرفت و عوامل موثر بر آن شناسایی شده اند . طراحی آزمایش ها با استفاده از روش تاگوچی و استفاده از آرایهL16 انجام گرفته است. با استفاده از آنالیز اشعه ایکس XRD محصولات تشکیل شده برروی سطح نمونه ها شناسایی و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عمق خوردگی اندازه گیری شده است. برای مقایسه میزان کدرشدگی این آلیاژ در۴ محیط فوق با استفاده از دستگاه براقیت سنج، براقیت نمونه ها پس از قرار گیری در این محیط ها نیز اندازه گیری شده است . افزودن مس خوردگی اتمسفری و کدرشدگی این آلیاژ را کاهش داده است . مشخص گردیدکه میزان خوردگی این آلیاژ در محیط دی اکسیدگوگرد دارای بیشترین مقدار و درمحیط دی اکسی د کربن دارای کمترین مقدار بوده است . با افزایش دما و رطوبت نسبی خوردگی این آلیاژافزایش می یابد و با گذشت زمان تا ۳۰۰ ساعت خوردگی به صورت خطی افزایش یافته اما با افزایش آن به ۴۰۰ ساعت روند رشد افزایش وزن به صورت چشمگیری کاهش می یابد. همچنین براقیت نمونه های قرار گرفته در محیط سولفید هیدروژن ازدیگرنمونه ها کمتر بوده است و نمونه های محیط دی اکسید کربن دارای بیشترین براقیت بوده اند.