سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید غلامرضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
عبدالحمید پاپ زن – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
مریم ساکی – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی ICT تجارت الکترونیک بربازاریابی محصولات کشاورزی کشاورزان شهرستان کرمانشاه می باشد روش تحقیق پیمایشی و از نوعتوصیفی – همبستگی است جامعه اماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان با سواد که در روستاهای شهرستان کرمانشاه دارای مراکز ICT می باشند N=255 سکنی دارند از این میان تعداد ۳۳۳ نفر با استفاده از جدول مورگان به روش توزیع انتساب متناسب بین ۲۱ روستای دارای مراکز ICT انتخاب شدند. و در نهایت ۳۳۳ پرسشنامه جمع اوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت n=333 روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات گروهی از متخصصان مورد بررسی و اصطلاحات لازم قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از ازمون الفای کرونباخ برابر ۷۸% به دست امد که دراین مقاله فقط با توجه به موضوع فقط به تجزیه و تحلیل بخش اقتصادی پرسشنامه پرداخته شده است. یافته ها نشان میدهند که ۹۹/۳۱ درصد، ۹۸/۹۵ درصد و ۹۲/۵ درصد از کشاورزان با سواد به ترتیب معتقد هستند که ICT تجارت الکترونیک از نظر اقتصادی بر بازاریابی محصولات کشاورزی دارای سودمندی، محدودیت و پیامداقتصادی می باشد دیگر نتایج نشان میدهند که افراد از نظر جنسبت ، تاهل و تحصیلات به یک اندازه معتقد هستند که ICT تجارت الکترونیک از نظر اقتصادی بربازاریابی محصولاتکشاورزی موثر می باشند. از طرف دیگر عوامل اقتصادی ICT به یک اندازه بربازاریابی محصولات کشاورزی موثر می باشند پیامدها، محدودیتها، و سودمندی ها به ترتیب بربازاریابی محصولات کشاورزی موثر میباشند.