سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن همین ابراهیم آبادی – پژوهشگاه مواد و انرژی- پژوهشکده سرامیک
محمد حکمی – واحد علوم و تحقیات تهران
مهران صولتی هشجین – پژوهشگاه مواد و انرژی- پژوهشکده سرامیک
کاوه ارزانی – واحد علوم و تحقیات تهران

چکیده:

در کار حاضر، سعی شده است تا تاثیر زیرکونات کلسیم بر تحولات فازی و ریز ساختاری بدنه های دیرگدار منیزیایی بررسی شود. مواد اولیه مورد استفاده شامل منیزیت طبیعی عیار بالای ایرانی، زیرکونیای تجاری و آهک بوده است. ابتدا کلینکر زیرکونیات کلسیم با دانه بندی های متفاوت تهیه شد و اثر نسبت زیرکونیا به اکسید کلسیم و همچنین درجه حرارت پخت و سنتز زیرکونات کلسیم به کمک آنالیز پراش اشعه X بررسی شد. سپس تاثیر درصدهای مختلف کلینر زیرکونات کلسیم سنتز شده در شرایط بهینه و همچنین اثر دانه بندی کلینر بر خواص فازی و ریزساختاری بدنه های نسوز به کمک دیفتراکتومتری اشعه XRD) X) و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به اسکتروسکوپی اشعه SEM/EDS) X) مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که جهت سنتز زیرکونیات کلسیم نسبت مولی CaO/ZrO2 در مواد اولیه برابر ۱/۲ و دمای پخت ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد مناسب می باشد. همچنین بررسی های نشان داد که افزودن زیرکونیات کلسیم به بدنه باعث حذف فاز دیرگداز فورستریت شده و فاز سیلیکاتی باقیمانده، مونتی سیلیت با نقطه ذوب پایین خواهد بود.