سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد حیدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
ازاده مهدیپور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مهنوش علیزاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
امیررضا محسنی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

دراین تحقیق برای ردهبندی اقلیمی از روش دومارتن گسترده استفاده شدهاست. برای شناسائی مناطق آبکندی شده از تجربیات کارشناسان استان، عکسهای هوائی۱/۴۰۰۰۰ استان و تطبیق با نقشههای توپوگرافی ۱/۲۵۰۰۰ وبازدید صحرائی مناطق شناسائی شده، استفاده گردید. در اقلیم خشک معتدل بیابانی استان کرمان ۴ منطقه آبکندی شده باوسعت بیشتر از ۵۰۰ هکتار شناسائی و دادهبرداری از پارامترهای به منظور ردهبندی آبکندها و بررسی میزان تشابه و تفاوتهای آنها انچام پذیرفت. مهمترین این پارامترها شامل: شکل پیشانی آبکند، نیمرخ عمودی پیشانی آبکند، پروفیل طولی آبکند، شیب عرصه آبکندی شده، شیب کف آبکند، خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاک در مقاطع پیشانی۲۵، ۵۰، ۷۵ درصد از طول آبکند در دو لایه سطحی و عمقی، پلان آبکند، عرض بالا و پایین و عمق آبکند در مقاطع پیشانی، ۵۰ ، ۲۵ ، ۷۵ درصد از طول آبکند، علل ظاهری ایجاد آبکند و … میباشند. از مجموع ۴ منطقه آبکندی شده سه منطقه اراضی حاشیه رودخانه خَبْر، اراضی کشاورزی محدوده روستای کلدان – رابر، اراضی کوهستانی محدوده روستای کلدان – رابر دارای بیشترین تشابه با یک دیگر بوده و دارای تفاوت فاحشی با اراضی حاشیه رودخانه شور میباشند