سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمد هاشم رحمتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی
علی اکبر قنبری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی_ایستگاه ت

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر الگوی کشت ونوع ماشین کاشت آزمایشی در ایستگاه تحقیقات لوبیا ( خمین) انجام شد. آزمایشبصورت فاکتوریل که فاکتور A دونوع خطی کار) جیران صنعت = ۱ a وبرزگر همدان = ۲a ) و فاکتور B در ۵ سطح آرایش کشت ( هیرم کاری کرتی = ۱b, هیرم کاری ۲ردیف روی پشته = ۲b هیرم کاری ۳ ردیفروش پشته = ۳b , خشکه کاری ۲ ردیف روی پشته = ۴b و خشکه کاری ۳ ردیف روی پشته = ۵b ). در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ تکرارانجام شد… بیشترین عملکرد مربوط به ماشین جیران صنعت ( با عملکرد ۱۵۷۹ کیلوگرم در هکتار ) بصورت هیرم کاری ۲ ردیف روی پشته می‌باشد و عملکرد محصول با استفاده از جیران صنعت در کلیه آرایشها بالاتر می‌باشد. همچنین در روش هیرم کاری استفاده از دستگاه برزگر همدان توصیه نمی‌شود.