سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید نجفی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمدعلی جواهری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
جمیله احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت و تر اکم بوته بر عملکرد هیبرید سینگل کراس ٧٠٤ آزمایشی درتابستان ٨٣ درمحل مزرعه تحقیقات ارزوئیه کرمان بصورت اسپلیت پلا ت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار به اجرا درآمد . فاکتور الگوی کاشت در چهارسطح به عنوان فاکتور اصلی ( ١-‐کشت یک ردیف ذرت در کف فارو ٢-کشت یک ردیف ذرت در روی پشته به عنوان کشت مرسوم ٣-‐ کشت دو ردیف ذرت بر روی یک پشته به فاصله ٢٢ سانتی متر از یکدیگر با آرایش متوازی الا ضلاع ٤‐- کشت دو ردیف موازی بر روی یک پشته به فا صله ٢٢ سانتی مترازیکدیگر با آرایش مستطیل ) و فا کتور تراکم نیز د رسه سطح (۷۴۰۰۰، ۸۸۸۰۰ و ۱۱۱۱۰۰ بوته در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی اجرا گردید . فاصله بوته ها از یکدیگر در روی ردیف برای اعمال تیما رهای مربوط به تراکم در الگوی کاشت تک ردیفه ۱۲، ۱۵ و ۱۸ سانتی متر و در الگوهای کاشت دو ردیفه ۲۴، ۳۰ و ۳۶ سانتی متر بود . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که عمل کرد دانه ، تحت تاثیر الگوی کاشت معنی دار نگردید . ولی تیمار های کشت یک ردیف ذرت در کف فارو و کشت یک ردیف ذرت بر روی پشته به طور متوسط یک تن در هکتارنسبت به تیمار های کشت دو ردیفه ذرت افزایش عملکرد نشان دادند. نتیجه حاصل از این بررسی با نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته که افزایش عمل کرد دانه ذرت را با تغییر الگوی کاشت ذرت از یک ردیفه به دو ردیفه گزارش نموده اند مغایرت دارد . اثر تر اکم بوته بر عملکرد و اجزا عمل کرد دانه معنی دار گردید، به نحوی که با افزایش تراکم بوته عمل کرد دانه افزایش ولی اجزا عملکرد دانه کاهش نشان دادند. در این ارتباط افزایش عملکرد دانه در تراکم های بالا را می توان به تعداد بوته بیشتر در واحد سطح مرتبط دانست.