سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باقر قرمز چشمه – کارشناس پژهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام ثقفیان – هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
روح انگیز اختری – کارشناس مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

مدل رقوم ی ارتفاع یاDEMمد لی است که پس تی و بلند یهای زم ین را ش بیه ساز ی م ی نما ید و کاربرد های فراوان یعلوم منابع ط بیعی بخصوص آبخ یزداری داردDEMبه طور معمول از درون یابی منح نی ها ی م یزان در مح یطGIS بدست م ی آید. عوامل ب سیاری مانند روشها ی درون یابی، دقت رقوم ی کردن منح نی ها ی م یزان و اندازه شبکه سلو لیدر دقتDEMتا ثیر دارند . اندازه شبکه سلو لی یکی از مهمتر ین این عوامل م ی باشد که معمولا هرچه کوچکتر باشد انتظار می رود که دقت DEM افزایش یابد. ولی در عوض حجم اطلاعات به شدت افز ایش یافته و محدود یت در حافظه و مد یریت داده بوجود م ی آید. ار طر فی اندازه سلول بس یار کوچکتر از فاصله متوسط منح نی ها ی م یزان باعث ایجاد سطوح گود یا برآمده مصنوعی درDEMمی گردد. در این تحقیق، اثر اندازه شبکه سلو لی بر دقتDEM مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا حوزه های آبگلال و آل خورشید که دارای واحدهای کوهستان، تپه و دشت با دامنه وس یع ش یب هستند انتخاب شد ند