سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

باقر قرمزچشمه – کارشناس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد جواد پوراغنیایی – کارشناس بخشمنابع آب، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

مطالعات فیزیوگرافی و مورفومتری حوزه های آبخیزمبنای مطالعات هیدرولوژی را تشکیل می دهد. در سالهای اخیر این بخش از مطالعات با استفاده از قابلیتهای سیستمهای اطلاعات جغرافیائی GIS) انجام می گیرد. برای استخراج پارامترهای هیدروژئومورفولوژیک از جمله جهت جریان، جریان تجمعی و شبکه رودخانه ها توسط GIS خطوط تراز توپوگرافی به صورت برداری Vector) رقومی می شود و سپس در قالب یک مدل سلولی Raster) درونیابی انجام شده و به استخراج مدل ارتفاعی رقومی DEM) مبادرت می گردد. میزان دقت DEM برآوردهای بعدی مبتنی بر DEM در گرو دقت و انتخاب مراحل انجام این بخش می باشد. یکی از عوامل مهم در تهیه DEM انتخاب اندازه سلول مناسب است. در این تحقیق تاثیر اندازه سلول در استخراج پارامتر های هیدرومور فولوژیک بررسی میشود و اندازه سلول مناسب معرفی میگردد. برای این منظور یک حوزه دشتیکوهستانی که طیف وسیع شیب را پوشش میدهد، انتخاب و خطوط توپوگرافی از نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ رقومی گردید