سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد یزدانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
مرجانه صمدی راد – گروه فیزیک ، دانشگاه ولی عصر (عج)

چکیده:

پیروی حوزه نانو– کوانتوم دات از ناخالصی های شبکه ای (و یا نقایص بلوری)، از ارکان اساسی بروز نانو است و بستگی عمده و مهمی به رابطه و تابعیت بین پارامترهای اساسی کنترل کننده (الف) طول اندرکنش ساختاری به عنوان اندازه ذرات ( grain size)، دیواره های هر ناحیه و یا اندازه هر خوشه و (ب) طول مشخصه اندرکنش بین اتمی دارد، این عوامل را در دو روش ساخت نمونه به کار گرفته ایم تا کارآمدی روش پیشنهادی خود را برای تولید نانو ترکیبات به اثبات برسانیم. این ترکیبات میتوانند با اندازه گاف انرژی قابل تنظیم از اهمیت خاصی برای تولید قطعات اپتیکی برخوردار باشند. طیف اشعه X نمونه ساخته شده ساختار ورتزیت را با ثابت های شبکه c average=6 /23 A و a average = b average= 3/ 81 A نشان می دهد و اندازه اپتیکی محاسبه شده با تقریب جرم موثر (EMA) با طول موج جذب ماکزیمم λmax=580 A حدود ۲/۶ نانومتر بدست آمد.