سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معصومی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم
حمیدرضا طباطبایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی، دانشگاه تربیت معلم تهرا

چکیده:

مدلسازی سازه ای که بر روی بستری از خاک واقع شده به صورت اتصال ستونها به زمین صلب و چشم پوشی از اثر اندرکنش خاک و سازه این نگرانی را به همراه دارد که پاسخ لرزه ای مدل متفاوت از پاسخ واقعی سازه باشد. در پژوهش حاضر تاثیر پدیده اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح شکل پذیر با سیستم قاب خمشی، که با آیین نامه های ایران بارگذاری و طراحی شده اند، توسط روش مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به ۷ و ۱۰ طبقه به عنوان نماینده ساختمانهای متداول در ،۵ ، این هدف، چهار مدل سازه ای شامل ساختمانهای ۳منطقه ای با خطر نسبی لرزه خیزی بسیار زیاد و سه مدل خاک به عنوان نماینده زمینهای نوعIV و III ، II مطابق۲۸۰۰ ( مورد بررسی قرار گرفته اند. – طبقه بندی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله )استاندارد ۸۴ قابهای خمشی بتن مسلح شکل پذیر مورد نظر یک بار با فرض قرارگیری ستونها بر روی تکیه گاه صلب و بار دیگر با در نظر گرفتن خاک به همراه سازه به روش مستقیم مدلسازی شده و تحت تاثیر زلزل ههای آب بر و ال سنترو قرار داده شده اند. پس از تحلیل، نتایج دو حالت مدلسازی برای هر یک از زلزل هها با یکدیگر مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سازه های مورد مطالعه در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه برای طرحلرزه ای ساختمانهای بالای ۵ طبقه در زمین نوعIV و ساختمانهای بالای ۷ طبقه در زمین نوع IIIضروری می باشد.