سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید حکاک خادم – دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه و ساختمان
ناصر طالب بیدختی – دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه و ساختمان

چکیده:

محاسبه تغییر شکلها و تنشهای ایجاد شده در اطراف تونلهای آب بر در بسیاری از مقالات گذشته مورد بررسی قرار گرفته شده است . در تحقیقات گذشته روآبط تحلیلی برای محاسبه تنش و تغییر شکلهای ایجاد شده در اثر جریان های منفذی ایجاد شده در توده سنگ اطراف تونل ارائه گردیده است عامل دیگری که می تواند بر تغییر تنشها و جآبجایی ها تاثیر گذارند. اندرکنش مکانیکی هیدرولیکی در توده سنگ اطراف تونل است که باعث تغییرات نفوذپذیری المان های سنگ می شود. بمنظور بدست آوردن جوآبهای دقیقتر و نزدیک کردن مدل به شرایط واقعی در این مقاله تاثیر تغییرات نفوذپذیری توده سنگ بر تغییر شکلها و تنشهای ایجاد شده در اطراف تونلهای تحت فشا رمورد بررسی قرار می گیرد از انجا که حل تحلیلی مساله در این حالت ممکن نیست در این مقاله برای حل مساله از روش اجزای محدود استفاده میشود. برای این منظور یک برنامه کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Matlab برای شبکه بندی محدوده، آنالیز جریان منفذی و آنالیز تنش – کرنش تهیه شده است برای بررسی صحت روند محاسبات جوآبهای بدست امده از روش عددی با جوآبهای حاصل از روآبط تحلیلی برای یک تونل تحت فشار با فرض ثآبت بودن نفوذپذیری در توده سنگ مقایسه می گردد. از آنجاکه تاثیر اندرکنش مکانیکی هیدرولیکی، بسته به مشخصات توده سنگ می تواند سبب تغییرات در مقدار تنش ها و جآبجایی ها گردد از اینرو در نظر گرفتن آن در آنالیز ضروری می باشد.