سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهناز چوخاچی زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و کارشناس پژوهشی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهرا
حمیده افقی – دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهران
سید علی قائم مقامی – مربی و عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهران
احمد علیمددی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهران

چکیده:
جینکو (Ginkgo biloba) که به فسیل زنده معروف است از نظر زینتی و دارویی از اهمیت زیادی برخوردار است. تکثیر این گیاه دو پایه به روش کشت بافت مورد توجه است به این دلیل که قوه نامیه بذور پایین بوده و جنسیت نهال ها تا زمان بلوغ (حداقل ۲۰ سال پس از کاشت) نامشخص می باشد. از طرفی ریشه زایی قلمه های آن با درصد پایینی انجام می شود و نیاز به مقادیر بالایی از هورمون اکسین دارد. در این آزمایش جوانه های انتهایی شاخساره های درون شیشه ای که غیرفعال بودند به ۵ محیط کشت B5، WPM، MS، LS و LSEn که همگی حاوی ۰/۲۵ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) بودند به مدت یک هفته و تاریکی سپس به همان محیط ها بدون هورمون و ۱۶ ساعت نور منتقل شدند. تاثیر محیط کشت ریشه زایی بر رشد رویشی شاخساره های درون شیشه ای جینکو بیلوبا بررسی شد. ریزنمونه ها از نظر رشد رویشی ( شکست خواب جوانه، رشد طولی شاخه، تعداد برگ های جدید و توسعه برگی) در محیط های B5، WPM، MS و LS شرایط مساعد تری نسبت به محیط LSEn داشتند.