سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم کدخدایی ایلخچی – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی نفت دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
علی کدخدایی ایلخچی – دانشجوی دکتری زمین شناسی نفت دانشگاه تهران

چکیده:

در طول زمان فرایندهای مختلف دیاژنزی مخازن کربناته را متاثر ساخته و بر کیفیت مخزنی آنها تاثیر می گذارند. از جمله این فرایندها گسترش انیدریت با بافت ها و اشکال متفاوت در مخزن می باشد. بررسی تاثیر این سیمان به عنوان یک عامل کاهنده کیفیت مخزنی به ویژه وقتی به صورت سیمان پرکننده تخلخل باشد حائز اهمیت زیادی می باشد. از طرفی انحلال پذیری بیشتر این نوع سیمان نسبت به سایر انواع سیماب ها می تواند باعث پیچیدگی تفسیر اثرات آن در مراحل مختلف دیاژنزی و کیفیت مخزنی شود. در این بررسی با مطالعات پتروگرافی انواع بافت های انیدریت موجود در مخزن شناسایی شدند و اثرات آنها بر کیفیت مخزنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که این سیمان عمدتا در رخساره های دولومیتی گسترش یافته و در رخساره های آهکی فراوانی کمی دارد. از بین بافت های مختلف انیدریت، سیمان انیدریتی به صورت پرکننده تخلخل و فراگیر (Cement- Pervasive Anhydrite) بیشترین تاثیر را بر کیفیت مخزنی داشته و در جهت کاهش توام تخلخل و تراوایی عمل کرده است. این سیمان رخساره های دانه غالب موجود در مخزن را بیشترتحت تاثیر قرار داده استالبته در مواردی که فرایندهای دیانژی همانند انحلال، سیمان ایدریتی و شکستگی ها این رخساره ها را تحت تاثیر قرار داده اند. کیفیت مخزنی آنها افزایش یافته است. در رخساره های گل غالب و دانه ریز و نیز رخساره هایی که تحت تاثیر تراکم شدید قرار گرفته اند سایر بافت های انیدریت(ندولی و پویکیلوتوپیک) که به صورت پراکنده و کومه ای (Patchy) هستند، گسترش یافته اند. بنابراین این بافت ها تاثیر مهمی بر کیفیت مخزنی نداشته اند. در نتیجه می توان اذعان داشت که گسترش سیمان انیدریتی و بافت های مختلف آن و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی تحت کنترل سه عامل بافت رسوبی، دیانژ و حضور سیالات شور غنی از سولفات در محیط می باشد. همچنین در بررسی ویژگی های مخزنی مخازنی که تحت تاثیر سیمان انیدریت قرار گرفته اند باید تاثیر عوامل دیانژی دیگری همچون انحلال و شکستگی را در مراحل بعدی دیانژ مدنظر قرار داد.