سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان محمود اقدمی – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز
رضا خردمند – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز
حبیب تجلی – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در این کار تحقیقاتی ایجاد سولیتونهای لیزری در میکرو کاواک نیم رسانا حاوی جاذب اشباع پذیر با درنظر گرفتن پدیدة گسیل خودبخودی، که آهنگ آن با توان دوم جمعیت حاملین متناسب است، بررسی گردیده است. با تحلیل پایداری سیستم، شرایط پارامتری مناسب تعیین و سپس با حل عددی معادلات توصیف کنندة سیستم، سولیتونهای کاواک شبیه سازی شدند. نزدیک بودن به واقعیت و سهولت فراهم آوری شرایط عملی لازم برای تولید سولیتونهای کاواک، از مزایای آن نسبت به سیستمهای بررسی شدة قبلی است.