سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا عابدی – استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگ
محمدمهدی گرامی – کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و ت

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی توجیه پذیری بازیافت و تفکیک از مبدا مواد زاید جامد و تاثیر ان بر کاهش مخارج خانوارها در سال ۱۳۸۷ در شهرستان تنکابن انجام پذیرفته است شهرستان تنکابن طبق آخرین سرشماری دارای جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر است که از ۵ شهر علاوه بر شهر تنکابن تشکیل شده است. با برآوردهای انجام شده در شهر تنکابن روزانه ۶۵ تن مواد زاید جامد تولید می شود که درصد تفکیک از مبدا ان شامل، کاغذ و مقواد ۴/۸ درصد، شیشه ۴/۱درصد، فلزات ۲/۱درصد، پلاستیک ۴/۷ درصد و مواد فسادپذیر۴/۸۱درصد میباشد. در این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی و پرسش از ۱۸۰ خانوار به عنوان نمونه با در نظر گرفتن مخارج خانوارهابه عنوان متغیر وابسته و بررسی تاثیر هریک از مواد قابل بازیافت برمخارج خانوارها و همچنین در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند شغل، سطح سواد سرپرست خانوار، تعداد نفرات خانوارها به عنوان متغیرهای مستقل، معادله ی رگرسیونی مخارج خانوارها برآورد گردید. نتیجه ی این بررسی نشان میدهد عوامل فوق درکاهش مخارج خانوار دارای ۶۶% توجیه اقتصادی می باشد. مقدار متوسط مخارج ماهیانه ی خانوارها در طرح آمارگیری برابر ۴۳۰۰۰۰۰ بود که با مقدار برآورد شده توسط نرم افزار E views که ۴۱۰۰۰۰۰ ریال است، انحراف زیادی را نشان نمی دهد. با انجام این پژوهش مشخص گردید که بازیافت و تفکیک ازمبدا صرفه ی اقتصادی برای خانوارها خواهد داشت.