سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سمانه حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین محمدی – استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاهنوشی – استادگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کرباسی – دانشیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
یکی از محصولات کشاورزی که میتواند اهمیت زیادی در بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ویژه افزایش در درآمدهای صادرات غیر نفتی داشته باشد، گیاهان دارویی است. بنابراین چنانچه برنامه ریزی اصولی در شیوه تولید و بازاریابی آن صورت پذیرد، می- تواند علاوه بر درمان بیماریها، سبب ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع و حفظ محیط زیست گردد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی برخی از عوامل موثر بر میزان مصرف فرآورده های گیاهان دارویی با تاکید بر خصوصیات ظاهری و کیفیت مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد نیاز این بررسی از طریق تکمیل پرسشنامه از ۳۸۴ نفر در شهر مشهد با از استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال ۱۳۹۳ جمع آوری شده است. جهت دستیابی به هدف مطالعه، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای خواص و اثربخشی، کیفیت، داشتن نام تجاری، برچسب، بسته بندی مناسب و طعم و مزه تاثیر مثبت و متغیرهای قیمت و درآمد دارای اثر منفی بر میزان مصرف می باشند که از این میان چهار متغیر بسته بندی، نام تجاری و درآمد معنی دار شده است. بنابراین برای افزایش میزان مصرف این فرآورده ها بایستی برنامه ریزی های بر روی متغیرهایی که تاثیری مثبت و معنی دار دارند صورت پذیرد